fbpx skip to Main Content

Gastvrij aan Zee is een jong bedrijf dat bestaat uit een klein enthousiast team van mensen die zich persoonlijk betrokken voelen bij de gasten. Wij hebben een divers aanbod van fleurige vakantiehuizen in de prachtige omgeving van de Noordhollandse kust. Het is een bedrijf in ontwikkeling dat als ambitie heeft gasten zich steeds weer thuis te laten voelen. Door klein te blijven kunnen we persoonlijk blijven en extra services aanbieden.

Gastvrij aan Zee verhuurt leuke vakantiehuizen aan de kust. Onze focus ligt op de Egmonden.

In de Egmonden zijn het allemaal huizen vlakbij de Noordzee. Ieder huis heeft zijn eigen stijl. Gastvrij aan Zee zorgt altijd voor de finishing touch zodat je je snel echt thuis voelt in het fleurige vakantiehuis.

Waar vindt u de huurvoorwaarden? 

  • Bij een internet boeking worden de huurvoorwaarden automatisch meegestuurd.
  • Bij een boeking via de back-office worden de huurvoorwaarden meegestuurd via de e-mail.
  • Bij een telefonische boeking worden de huurvoorwaarden meegestuurd via de e-mail. 

Gastvrij aan Zee zendt een boekingsbevestiging waarin informatie staat over de aanbetaling en de restantbetaling. Als de aanbetaling binnen is, is de boeking bevestigt en is de gast aan de overeenkomst (verder te noemen: de boeking) gebonden.

De aanbetaling  dient bij het tot stand komen van de boeking te worden voldaan. Het aanbetalingsbedrag betreft 30% van het bruto huurbedrag. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestiging in het bezit te zijn van Gastvrij aan Zee. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aankomst binnen te zijn bij Gastvrij aan Zee. De gast is in verzuim als er niet tijdig is betaald.

Als de boeking binnen 30 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Voor zowel de aanbetaling als het restantbedrag geldt: Als de gast niet tijdig heeft betaald, zendt Gastvrij aan Zee de huurder een kosteloze betalingsherinnering, waarin de gast een termijn van drie kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de boeking geannuleerd op de dag van verzuim.

De aankomst- en vertrektijd wordt vermeld in de bevestiging. Eventuele afwijkingen van deze tijden worden in overleg met de gast besproken en via email of telefonisch bevestigd. Indien zich bijzondere omstandigheden op de dag van aankomst voordoen (bijv. een onverwachte storing), behoudt Gastvrij aan Zee het recht de aankomsttijd te verplaatsen. De gast wordt hier zo spoedig over geïnformeerd op het telefoonnummer dat is doorgegeven aan Gastvrij aan Zee.

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de reservering(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de gast plaatsvinden. Indien op verzoek van de gast een annulering of wijziging  plaatsvindt van reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de Eigenaar in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de Bemiddelaar moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Ook bij in verzuim blijven van de betaling van de gast kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

Wij raden u aan zich te verzekeren tegen annulering. U kunt een annuleringsverzekering afsluiten bij uw reisverzekering.

  1. Annuleren dient telefonisch en per email aan Gastvrij aan Zee te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering zendt Gastvrij aan Zee een annuleringsbevestiging met nota per email aan u toe.
  2. Bij annulering tot 61 dagen voor aanvang van de huurperiode, bent 30 % van de bruto huursom verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang van de huurperiode, bent u de volledige huursom verschuldigd.
  4. Bij annulering op de aankomst dag of later: het volledige bruto huurbedrag.
  5. Bij annulering tijdens het verblijf: de complete reissom incl. alle toeslagen

Gastvrij aan Zee kan de boeking zonder gevolgen annuleren. Annuleren door correctie van fouten in de berekening van de reisgelden of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na bevestiging van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De gast heeft in dat geval recht op  restitutie van eventueel betaalde gelden.

Gastvrij aan zee kan de boeking door onvoorziene omstandigheden met onmiddellijke ingang opzeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor het gehuurde object niet beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen zijn: verkoop van de accommodatie, het onbewoonbaar zijn van de accommodatie, onvoorziene beëindiging van de verhuur door de eigenaar van de accommodatie etc.

Indien Gastvrij aan Zee de accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend is Gastvrij aan Zee gerechtigd om de boeking te annuleren. De gast  krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De eigenaar zal zich in zo een geval inspannen om de gast een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.  De eigenaar kan hier bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen worden vertegenwoordigd door Gastvrij aan Zee.

De gast is jegens Gastvrij aan Zee aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor Gastvrij aan Zee ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de gast en / of medegasten, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

Door de huurder geconstateerde gebreken van de accommodatie dienen door de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, gemeld te worden aan Gastvrij aan Zee.

Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is Gastvrij aan Zee gehouden het gebrek te herstellen De huurder dient Gastvrij aan Zee altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

Indien de klacht naar de mening van huurder door Gastvrij aan Zee niet afdoende wordt opgelost, zal Gastvrij aan Zee in contact treden met de eigenaar van de accommodatie en tussen huurder en eigenaar bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen. Gastvrij aan Zee kan namens de eigenaar tevens een financiële regeling met de huurder treffen. Dit is nadrukkelijk een inspanningsverplichting van Gastvrij aan Zee.

Indien geen goede oplossing van de klacht wordt bereikt, zal Gastvrij aan Zee, voor zover dit nog niet gebeurd is, op verzoek van de gast de ter hare beschikking staande gegevens van de eigenaar aan hem kenbaar maken teneinde de gast in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering jegens de eigenaar in te stellen.

Gastvrij aan Zee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (geluids)overlast van aangelegen accommodaties, bouw- cq. renovatiewerkzaamheden etc. Bij storingen, defecten etc. aan centrale installaties van de woongebouwen waarin de accommodaties van Gastvrij aan Zee zich bevinden zal Gastvrij aan Zee zo spoedig mogelijk de gebouw- verantwoordelijke op de hoogte stellen. Gastvrij aan Zee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van dergelijke incidenten.

Gastvrij aan Zee is gerechtigd om de boeking schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de gast zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goede gast niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de gast geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de gast gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de gast.  De eigenaar kan hier bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen worden vertegenwoordigd door Gastvrij aan Zee.